Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ruhsat - Kamu Görevlisi Taşıma

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
   
KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI  
 
 

       KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (8.Madde)

 

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (8.Madde)

1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara süresiz silah taşma ruhsatı düzenlenir.

2. * Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Mülki idare amirliği hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilere,

* Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlara, * Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere, ( Polis, Gümrük Muhafaza amir ve memuru, Orman Muhafaza memuru ve Emniyet Bekçileri), 

* Köy ve mahalle muhtarlarına, 

* 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 8 nci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürlerine, 

* İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına 

* 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere

* Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olanlara

* Sayıştay Başkan ve üyeleri, bakan yardımcısı, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür ve bu görevlerde bulunmuş olanlara

* Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı ve özel kalem müdürü ile bu görevlerde bulunmuş olanlara TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,

* Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,

* Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara

* Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

* Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

* Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine,

* Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,

* Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele (GİH, TEK.YRD., İŞÇİ. vb.)

* İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına,

* Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenlerine

* 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlara (en fazla bir adet silah için), Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Tanzim edilir.

 

MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 

1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek. Dilekçe örnekleri Müdürlüğümüzden veya örnek dilekçeler linkinden temin edilebilir.)

2- Görev Belgesi (mühürlü, açık kimlik dökümlü, müracaat tarihi itibariyle 1 ayı geçmemiş olacak-Emniyet Teşkilatı Personelinden istenmemektedir.)

3- Silah varsa tespit için getirilecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası ile birlikte getirilecek. Ayrıca; yenileme veya devir işlemleri için, Kanundan dolayı silah taşımaya yetkisi olmayanlar, Yol belgesi düzenlendikten sonra silahlarını getireceklerdir.

4- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )

5- Müracaat tarihi itibariyle bir yıl içerisinde çektirilmiş 4 adet fotoğraf (Biyometrik İstenmez)

6- Yarım kapak karton dosya

7- Köy ve Mahalle Muhtarları ( seçimle gelmek şartıyla), 1721. Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Silah kullanmaya yetkili kılınan Cezaevi 1. ve 2. Müdürlerine, İnfaz Koruma Başmemurları ile Memurlarına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca Atanan İcra Müdürleri ile İcra Müdür Yrd. ve Bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1. Mad. istinaden bu görevi ifa eden kişilere, Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına, Karayolları Bölge Müdürleri, Bölge Müd. Yardımcıları ve Şube Şeflerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Belediye Başkanları ile İl Genel Meclis Üyelerine (seçimle gelme şartı ile) ve Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenlerden, yukarıdaki belgelere ek olarak; Silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca olmadığına dair sağlık kurul raporu istenir. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6 aydır.


  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS