Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Hukuk Isleri Ornek Dosyalar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
 

 Hukuk İşleri Örnek Dosyalar

 
 • Disiplin Soruşturması

  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  Emniyet Müdürlüğü

   

  Sayı   : B.05.1.EGM.4.42.00/                                                                     ..../..../2012
  Konu : Disiplin soruşturması

  ………………. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE
  veya
  ………………. İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

       Tarafımdan yürütülmekte olan Disiplin Soruşturması kapsamında idareniz ………. Mahallesi ………Caddesi ……….Sokak No:  ……. sayılı adreste bulunan / İliniz Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ……. sicil sayılı Polis Memuru …………….…… adına düzenlenen İstinabeli İfade Tutanağı ekte gönderilmiştir. Adı geçenin ekte bulunan ifade tutanağındaki sorular doğrultusunda yetkili bir amir tarafından ifadesi alınarak tarafıma gönderilmesini arz ederim.

  Adı Soyadı
  Rütbesi
  Soruşturmacı

   

   

 • Hakkında Soruşturma Yapılan İfade Tutanağı

  HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILANIN
  İFADE TUTANAĞI
  (İstinabe Yoluyla)
  (C.M.K.- Madde 147)

  T.C.KİMLİK NO

  :

   

  Adı Ve Soyadı

  :

   

  Baba-Ana Adı

  :

   

  Doğum Yeri Ve Tarihi

  :

   

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

  :

   

  Medeni Hali

  :

   

  Mesleği ve Sicili

  :

   

  İş Adresi

  :

   

  İkamet Adresi

  :

   

  Telefon No

  :

   

  İfadenin Alındığı Yer Ve Tarih

  :

   

   

   

  Genel Disiplin Büro Amirliği görevlileri tarafından düzenlenen 12/12/2003 tarihli raporda, 12/12/2003 günü saat 11:00 sıralarında   görev şapkası elinizde bulunduğu halde Zafer Meydanında dolaştığınız, disiplin bürosu görevlilerince uyarıldığınızda ise “Benle uğraşmayın  bende sizinle uğraşırım”  şeklinde beyanda bulunduğunuz iddia edildiğinden, hakkınızda açılan disiplin soruşturması tarafımdan yürütülmektedir.
              Konu ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  Adı Soyadı

     Rütbesi
  Soruşturmacı


          (C.M.K.- Madde 147)

  İfade verene isnat edilen suç anlatılarak, müdafi tayin hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, isterse müdafiin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile vekaletname aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı, isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını talep edebileceği; kendisine tekrar hatırlatılıp, açıklandı ve Avukat istemediğini beyanla alınan ifadesinde;

  Soru 1:

  Soru 2:

  Cevap 1:

  Cevap 2:

 • Müşteki İfade TutanağıOpen or Close

  MÜŞTEKİ İFADE  TUTANAĞI
  (İstinabe Yoluyla)

  T.C.KİMLİK NO

  :

   

  Adı Ve Soyadı

  :

   

  Baba-Ana Adı

  :

   

  Doğum Yeri Ve Tarihi

  :

   

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

  :

   

  Medeni Hali

  :

   

  Mesleği ve Sicili

  :

   

  İş Adresi

  :

   

  İkamet Adresi

  :

   

  Telefon No

  :

   

  İfadenin Alındığı Yer Ve Tarih

  :

   

   

   

  ………… İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte …………. Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığına göndermiş olduğunuz …………… tarihli şikayet dilekçesine istinaden başlatılan Soruşturma tarafımdan yürütülmekte olup şikayetiniz ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  Adı Soyadı

       Rütbe
  Soruşturmacı

   

   

   

  Soru    1: ………………………………………………………………………………………

  Soru    2: ………………………………………………………………………………………

  Cevap  1:

  Cevap  2:

 • Adli Yardım İşlemleri HakkındaOpen or Close

  Adli Yardım İşlemlerinde;
  - Polisin Önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve/veya adliye ile ilgili görev ve hizmetlerinin ifası sırasında veya

  - Bu görevlerden dolayı Adli merciler önünde şüpheli/sanık sıfatı ile hakkında takibat başlatılan personelin, yargılanması esnasında kurum olarak personelin yanında yer alınması ve kendisine hukuki yardım sağlanılarak yargılanma sonucunda haksız bir şekilde ceza almasının önlenmesi ve bu şekilde tüm personelimizin moral ve motivasyonu yüksek tutulması amaçlanmaktadır.

  Avukat Görevlendirilmesine İlişkin Esaslar
  Polisin savunmalarını yapmak üzere Genel Müdürlükte çalışan Avukatların görevlendirilme esasları;
  a) Polisin önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve/veya adliye ile ilgili görev ve hizmetlerinin ifası sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşmüş olması,

  b) Olayın mahiyetine göre Bakanlıkça avukat tayini için polisin durumunun uygun görülmesi,

  c) Sanık polis hakkında Adli takibat başlatılmış olması,

  d) Sanık polisler için avukat görevlendirilmesinin, olayın meydana geldiği Mülki idare Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğünce uygun görülmüş olması şartı aranır.

  Adli Yardım Talebi Usulü
  a) Görevi sırasında ve görevinden dolayı sanık durumuna düşen polisler, haklarında adli yönden takibata başlanıldığından itibaren, görev yaptıkları yerin Mülki İdare Amirine (İllerde Valiliklere, İlçelerde Kaymakamlıklara) dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Dilekçeleri gereği yapılmak üzere İl veya İlçe Emniyet Müdürlüklerine havale edilmesini müteakiben haklarında tanzim edilen, ( özellikle C.Savcılığı iddianamesinin de bulunduğu) dava dosyasının bir fotokopisini Adli Birimlerden temin ederek Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü- Adli Yardım İşleri Büro Amirliği’ne vermesi gerekmektedir.

  b) Bu müracaatla birlikte sanık durumuna düşen ve hukuki yardım talebinde bulunan her polis, Hukuki yardım Talep Formunu doldurup çalıştığı Birim Amirine onaylatıp dava dosyasına eklemesi gerekmektedir.

  c) Avukat Görevlendirme talebinde bulunan personelin, Emniyet Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli olarak çalışan ve kendilerine Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü tarafından isimleri verilen tüm Avukatlara vekâlet vermesi gerekir. Dava dosyasının duruşmalarının yapıldığı günlerde dosyanın verildiği avukatın müsait olmaması gibi durumlarda, duruşmalara müsait olan diğer avukatlardan birisinin görevlendirilebilmesi için tüm avukatlara vekâlet verilmesi gerekmektedir.

  d) Hukuki yardım talebine ilişkin müracaatla ilgili sanık personelden talep edilen belge örnekleri Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü Adli Yardım İşleri Büro Amirliği tarafından kendilerine verilebilmektedir.

 • Disiplin TüzüğüOpen or Close

  EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.3.1979, No: 7/17339
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24.4.1979, No: 16618
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kapsam ve Disiplin Cezaları
  Kapsam
  Madde 1- Emniyet Örgütünde çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarı bu Tüzükte gösterilmiştir.

  Disiplin Cezaları :

  Madde 2- (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)
  Emniyet Örgütü memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:
  A) Uyarma, memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir.
  B) Kınama, memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.
  C) Aylık kesme, memurun, 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir.
  Ç) Kısa süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 ya da 10 ay için durdurulmasıdır.
  D) Uzun süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 ya da 24 ay durdurulmasıdır.
  E) Meslekten çıkarma, memurun, Emniyet Örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.
  F) Devlet memurluğundan çıkarma, memurun, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Disiplin Cezalarını Gerektiren Eylem, İşlem, Tutum ve Davranışlar

  Uyarma:
  Madde 3- Uyarma cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
  1- Silahını, araç ve gerecini, giysi ve kuşamını pis tutmak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek,
  2- Zorunlu bir neden olmaksızın günlük sakal tıraşı olmamak.

  Kınama:
  Madde 4- Kınama cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
  1- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Görev sırasında veya dışında yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak,
  2- (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)
  3- Zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak,
  4- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Emrinde çalışanların yetiştirilmesi, eğitimi ve gözetimi görevini yerine getirmemek.
  5- Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek,
  6- Görev sırasında, görev dışı işlerle uğraşmak veya haklı bir neden olmadan iş sahiplerini bekletmek,
  7- Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranları yanıtsız bırakmak, baştan savmak,
  8- Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, genelge, yönerge ve buyruklarla belirlenen hususlar hakkında gereksiz, işi uzatacak ve savurganlığa neden olacak biçimde görüş bildirmek veya soru sormak,
  9- Bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak,
  10- Yürürlükteki hükümlerle taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, polis mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde bilezik, kolye, madalyon, rozet vb. şeyleri takmak,
  11- Görev sırasında veya dışında aynı rütbedeki arkadaşlarına karşı saygısız davranmak,
  12- (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Demirbaş silahı yerine, kişisel silahıyla göreve çıkmak.

  Aylık kesimi:
  Madde 5- Aylık kesimi cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
  A. Üç günlüğe kadar;
  1- Yönetmelik hükümlerine aykırı biçimde saç uzatmak, bıyık veya favori bırakmak,
  2- Görev içinde veya resmi giysiyle görev dışında sokakta kolkola girmek, ağırbaşlılıkla bağdaşmayacak biçimde davranışlarda bulunmak, yüksek sesle konuşmak veya el şakası yapmak,
  3- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol araması ve sicil numarasını takmamak.
  4- Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak veya umursamamak,
  5- Amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak,
  6- Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek,
  7- İş sahiplerine veya halka karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak,
  8- Özlük işleriyle ilgili olarak başkalarını aracı koyup iltimas istemek,
  9- İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmemek,
  10- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
  11- Nokta görevinde sohbet etmek, nokta önünde oturmak veya başkalarının oturmasına izin vermek, noktada mesleğe yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmak,
  12- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Resmi elbise giyenler için; bina veya eklentileri dışında ya da araç içinde görevin gerektirdiği şapka, bere, kep, miğfer veya kaskı giymemek.
  13- Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi giysiyle kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp vb. yerlerde oturmak,
  14- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) İzinsiz olarak görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.
  15- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini özel işlerde kullanmak.
  B. 4- 10 günlüğe kadar;
  1- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya iş arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak.
  2- Yazılı kağıt ve belgeleri kastı olmaksızın yitirmek,
  3- Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve donanımını bakımsızlık yüzünden kullanılmaz hale getirmek,
  4- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Bu Tüzükte cezası gösterilen suçlar dışında önlem almamak veya tedbirli davranmamak yüzünden kendisine teslim edilen Devlet malı eşyanın yitmesine neden olmak.
  5- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle, izinli olmadığı günlerde görevli olmaksızın resmi veya sivil giysiyle, Emniyet Örgütü mensuplarının girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oyun oynamak,
  6- İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saatten fazla ve iki güne kadar görevine gelmemek,
  7- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Mühür veya beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın yitirmek.
  C) 11 - 15 günlüğe kadar;
  1- İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar görevine gelmemek.
  Kısa Süreli Durdurma
  Madde 6- (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)
  Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
  A) 4 ay süreli durdurma:
  1- Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek,
  2- İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek,
  3- Denetim görevini yerine getirmemek,
  4- Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen süre dolmadan yeni görev yerine gitmek,
  5- Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve buyrukları,zamanında iletmemek ya da olayları, olaylarla ilgili bilgileri amirlerinde ve resmen istenmesi halinde de görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek,
  6- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Kendisine verilmiş olan tanıtma karnesini veya polis kimlik kokardını kabul edilebilir bir neden olmaksızın yitirmek.
  7- İdareye haber vermeden ya da bunun üzerine yapılacak soruşturmaya ilişkin 2 aylık süreyi beklemeden evlenmek,
  8- İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak 3 günden çok ve 5 güne kadar (5 gün dahil) görevine gelmemek,
  9- Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek,
  10- Astlarına, aynı rütbedeki arkadaşlarına söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek ya da dövme girişiminde bulunmak,
  11- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Toplu olarak sözlü veya yazılı şikayette bulunmak.
  12- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
  B) 6 ay süreli durdurma;
  1- Görevle ilgili, resmi belge, araç ve gereçleri, görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine karşı geri vermemek,
  2- Amirin izni olmaksızın iş sahiplerinin ya da polisle iş ilişkisi bulunabilecek kişilerin yemek ve eğlence çağrısına gitmek,
  3- Doğrudan ya da aracı eliyle astlarından; iş sahiplerinden hediye ya da borç almak,
  4- Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan ya da saygısızca konuşmalar yapmak ya da acaip sesler çıkarmak,
  5 - Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,
  6- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makine, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara sebep olmak.
  C) 10 ay süreli durdurma;
  1- Resmi giysi ve donanımını ihmal nedeniyle yitirmek,
  2- Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek,
  3- Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ya da demeç vermek.
  Uzun Süreli Durdurma:
  Madde 7- (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)
  Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
  A) 12 ay süreli durdurma;
  1- İş sahiplerini ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenleri dövmek,
  2- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.
  3- (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)
  4- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek,
  5- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Kadın ve genç erkeklere söz atmak.
  B) 16 ay süreli durdurma;
  1- Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,
  C) 20 ay süreli durdurma;
  1- İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın, kesintisiz olarak 5 günden çok ve 9 güne kadar (9 gün dahil) görevine gelmemek,
  2- Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek, resmi giysi ve donanımını satmak,
  D) 24 ay süreli durdurma;
  1- Görev sırasında uyumak,
  2- Korunması ya da gönderilmesiyle yükümlü bulunduğu, sanık ya da suçluların uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak,
  3- Görev için de ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak,
  4- Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını dövmek.
  5- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Sarkıntılık yapmak.
  6- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini dövme girişiminde bulunmak ya da hakaret etmek.
  Meslekten Çıkarma:
  Madde 8- Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
  1- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç,din ve mezhep ayrımı yapmak, laikliğe aykırı veya bölücü davranışlarda bulunmak ya da emniyet mensupları arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak.
  2- Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak veya kışkırtmak veya zorlamak veya karar alınmasını sağlamak veya alınan karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak,
  3- (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek ya da buna katılmak ya da katılmaya tahrik ya da teşvik etmek,
  4- (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)
  5- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini dövmek veya tehdit etmek.
  6- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza geçme, ırza tasaddi, sahtecilik, kalpazanlık, kasten adam öldürme, veya bu suçları işlemeye teşebbüs etmek, emniyeti, suiistimal, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira,
  7- Yetkisini veya nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak,
  8- Dosyaları ve yazılı kağıtları veya örneklerini yetkisiz kişilere vermek, verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak,
  9- Korunması veya götürülmesiyle görevli olduğu sanık veya suçlunun kaçmasına bilerek ve isteyerek olanak vermek,
  10- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Suç kanıtlarını yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da saklamak, saklanmasına yardımcı olmak yahut değiştirmek,
  11- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Devlet malı araç,gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, tanıtma karnesini, polis kimlik kokardını, araç, gereç, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek.
  12- Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,
  13- Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,
  14- Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği veya gördüğü bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak,
  15- İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle izinli olmadığı günlerde görevli olmaksızın resmi veya sivil giysiyle genelevlere veya birleşme yerlerine veya tek başına fuhuş yapılan evlere veya bar, pavyon ve konsumatris çalıştırılan gazino vb. yerlere gitmek,
  16- (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Genelev ya da tek başına fuhuş yapılan yerlerde, bar, pavyon, gazino vb. yerlerde çalışan kadınlarla ya da çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı - koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak,
  17- Dairede veya görevli bulunduğu sırada içki içmek veya içilmesine göz yummak,
  18- Göreve sarhoş veya içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,
  19- İzinli olsun olmasın resmi giysiyle umuma açık yerlerde içki içmek veya resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede sarhoş olarak görünmek,
  20- Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak,
  21- Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak,
  22- Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak,
  23- Meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak,
  24- Yurda girmesi veya çıkması yasaklanan kişilerin girip çıkmalarına göz yummak, aracı olmak veya yol göstermek,
  25- Sicil kağıt ve defterlerini ve dosyalarını değiştirmek veya bozmak,
  26- Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek,
  27- İzleme ve gözetleme görevinin gereklerini nedensiz olarak yerine getirmemek,
  28- Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylerde bulunmak,
  29- Devlet Memurları tarafından yapılamayacağı Devlet Memurları Kanununda gösterilen kazanç getirici uğraşılarda bulunmak,
  30- Siyasal partilere üye olmak veya bunların yararına veya zararına çalışmak veya siyasal eylemlerde bulunmak,
  31- Görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık ve kapalı yer toplantılarına, gösteri yürüyüşlerine katılmak,
  32- Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına veya gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, üyesi veya ortağı bulundukları tüzel kişiliklerin kapalı yer toplantılarına silahlı olarak veya açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi giysili veya silahlı olarak katılmak veya üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı veya gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak,
  33- (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Dernek kurmak ya da spor dernekleri dışındaki derneklere üye olmak, ya da Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı dışında vakıf kurmak ya da başka vakıfların organlarında görev almak,
  34- Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek,
  35- (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.; Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, yazı, demeç vermek,
  36- (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla amir ya da üstleri hakkında eleştirici nitelikte konuşmalar yapmak,
  37- (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Amir ya da üste karşı itaatsızlığa, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmek,
  38- (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) 6 ncı maddenin A fıkrasının 7 nci bendinde öngörülen esaslara uymaksızın ya da idarece kendisine yapılan uyarıya karşın çevresinde iffetsizlikle tanındığı ya da durumu güvenlik bakımından sakıncalı olduğu polis soruşturmasıyla sabit olan kişiyle evlenmek,
  39- (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere işkence yapmak.
  40- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak,
  41- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Görevinin niteliğinden yararlanarak haklı bir nedene dayanmaksızın, yurt dışında, ödeme gücünün üstünde borçlanmak veya borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devletin saygınlığını zedelemek ya da borcunu ödemeden yurda dönmek.
  42- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda yapmak, övücü söz söylemek, bunlara ait sembol, işaret ve amblemleri taşımak, taşıtmak, bulundurmak.
  Memurluktan Çıkarma:
  Madde 9- Memurluktan çıkarma cezası için Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
  Amirin Emrini Yapmamak:
  Madde 10- (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)
  Amirin emrini yapmayan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Emrin yapılmaması, Devleti ya da kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olmuşsa, doğan zararın derecesine ya da durumun ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.
  Görev Yerinden Ayrılma:
  Madde 11- (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)
  Amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Ayrılma, uzun süreli ya da görevi aksatacak biçimde olmuşsa ya da Devleti ya da kişileri zarara uğratmışsa, durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.
  Yazılı Kağıt, Belge Ve Kayıtlar Üzerinde İşlenen Yasak Fiiller
  Madde 12- (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.)
  Herhangi bir işe ilişkin yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok eden, ortadan kaldıran ya da belge niteliği taşıyan bilgisayar programlarını,dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren, başkasına zarar vermek üzere kullanan, tahrip eden, değiştiren, silen, sistemin işlemesine engel olan ya da yanlış biçimde işlemesini sağlayanlara uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir.
  Yukarıdaki fiiller, Devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa, durumun ağırlığına ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası da verilebilir.
  Görevin Takdir Ve Yerine Getirilmesinde Hoşgörü Veya Savsaklama:
  Madde 13- Bu Tüzükte disiplin suçu olarak saptanan eylem, işlem, tutum, ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklaması görülen memura kınama cezası verilir. Bu hoşgörü veya savsaklama Devleti veya kişileri zarar uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa, durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre, daha ağır bir ceza verilebilir.
  Yenilenme:
  Madde 14- Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yenilenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır.
  Aynı derecede cezayı gerektiren değişik eylem, işlem, tutum veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında da bir derece ağır ceza verilir.
  Bir Alt Ceza Verilmesi:
  Madde 15- Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara ve Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir.
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:
  Medde 16- Bakanlar Kurulunun 9/11/1937 günlü ve 2/7621 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan "Emniyet Teşkilatı Mensuplarına Verilecek İnzibati Cezalara Dair Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.
  Ek Madde 1 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.)
  Emniyet örgütü memurlarından, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar hakkında, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından başlayarak on yıl geçtikten sonra, ilgili, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan disiplin cezalarının sicilinden silinmesini isteyebilir.
  İlgilinin yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek, bu karar, sicil dosyasına işlenir.
  Kısa süreli ve uzun süreli durdurma cezasının sicilden silinmesinde, ilgilinin son rütbesine göre yetkili disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
  Ek Madde 2- (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.)
  Amirinden izin almaksızın ya da idarece kabul edilebilir özrü olmaksızın nöbet görevine gelmeyen memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Nöbet görevine gelmeme, hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa, durumun niteliğine ve ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.
  Ek Madde 3- (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.)
  14 ve 15 inci maddeler hükümlerinin uygulanmasında, bir cezanın üst ve alt kademeleri, ağır ya da aşağı derecede ceza sayılmaz.
  Ek Madde 4- (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.)
  Denetleme ve soruşturmaları uzatan, denetleme raporları ve soruşturma fezlekelerini süresinde ilgili yerlere vermeyen veya göndermeyen ya da neden olmadan soruşturmayı eksik bırakanlara 10 günlükten 15 günlüğe kadar aylık kesimi cezası verilir. Bu durum hizmetin gecikmesine durmasına, aksamasına neden olmuş veya Devlet ya da kişileri zarara uğratmışsa, durumun ağırlığına yahut zararın derecesine göre bir üst derece ceza uygulanabilir.
  Ek Madde 5- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.)
  Devlet malı araçla ya da görevliyken trafik kazası sonucu kusuruyla yaralamaya sebebiyet veren memura aylıktan kesme cezasının üst sınırı, ölüme sebebiyet veren memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası verilir. Ancak, olayın şekline ya da kusurun derecesine göre; aylıktan kesme cezası gerektiren halde 4 ay kısa süreli durdurma cezası, 10 ay kısa süreli durdurma cezası gerektiren halde ise 12 ay uzun süreli durdurma cezası da verilebilir.
  Ek Madde 6- (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.)
  Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet veren, kendisini yaralayan ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası, silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura ise 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilir. Ancak fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesine göre; 10 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren halde 24 ay uzun süreli durdurma cezası, 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren halde ise meslekten çıkarma cezası da verilebilir.
  Geçici Madde 1- (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.)
  Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş ve henüz cezası verilmemiş veya itiraz ya da dava konusu yapılıp karara bağlanmamış disiplin bozucu eylem, işlem, tutum ve davranışlar için, Bakanlar Kurulunun 23/3/1979 günlü ve 7/17339 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük ve anılan Tüzüğün Bakanlar Kurulunun 26/7/1983 tarihli ve 83/6883 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Tüzükle değiştirilen hükümleriyle bu Tüzük hükümleri arasında öngörülen cezalar yönünden fark varsa, memurun lehine olan hükümler uygulanır.
  Yürürlük:
  Madde 17- 4/6/1937 günlü ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 83 üncü maddesi gereğince hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
  Yürütme:
  Madde 18- Bu Tüzük hükümlerini İçişleri,Adalet ve Maliye Bakanları yürütür.

   

 • Araştırma Raporu Örneği

  ARAŞTIRMA RAPORU

  BAŞLANGIÇ : Müdüriyet Makamının ..../.../20... gün ve 20..../…. sayılı Araştırma onay yazısı ve ekleri
  MUHBİR VE DAVACI :……….. ……….: .........-........ oğlu, Bursa-1970 doğumlu, Bursa-Osmangazi-Yenikaraman nüfusuna
  kayıtlı, İstiklal Mahallesi Yeşil sokak No: …… adresinde ikamet eder. (Müştekisi ve davacısı yoksa K.H. "Kamu Hukuku" yazılacak)
  İDDİA :……   ………’nın Ankara  Emniyet Müdürlüğü . adresine hitaben ../…./20... tarihli
  göndermiş olduğu internet mesajında; …/…./20.... günü gecesi devriye görevini ifade eden polis
  memurlarının kendilerini yanına çağırarak kimlik sorduklarını, kimlik çıkartırken de görevlilerin biber gazı
  sıktıklarını, bununla yetinmeyip darp ettiklerini, konu hakkında şikayetçi olduğunu belirtir iddialarda
  bulunması olayı.
  ÖĞRENME TARİHİ : …/…./.20...
  İDDİA YERİ VE TARİHİ :  Ankara 
  ALINAN BEYANLAR :
  Müşteki ……….. ……..’ nın alınan ifadesinde; ikametine yakın olan …… Caddesi üzerinde bulunan ………...... Düğün salonu önünden ikametine doğru gittiği esnada resmi ekip otosunun ise cadde üzerinde bulunan mahalle sakinlerince de bali içtikleri bilinen şahısları kontrol ettiğini gördüğünü, ekipte görevli Polis Memuru Maşallah’ ın direk kendisini kast edilerek bali kullanan şahıslara bu şahsı tanıyor musunuz diye sorduğunu, daha sonrada yanına çağırdığını ve kimliğimi istediğini, görevliye kimliğini cüzdanından çıkartırken ne için istiyorsunuz kimliğimi diye sorduğunu, Bu sorusu üzerine polis memuru ile aralarında sözlü tartışmanın yaşandığını, bu esnada polis memurunun kimliğini kontrol etmek istediği esnada orada bulunanlardan bir tanesinin “ bizim mahallede oturuyor “ diye kefil niteliğinde söz sarf etmesi üzerine Polis Memurunun kimliğini kontrol etmekten vaz geçerek geri verdiğini, daha sonra da ikametine gittiğini, bir süre sonra polis memuru ………… ile aralarında yaşanan olayı sindiremediğinden şikayetçi olmak üzere ….....…. Polis Merkezi Amirliğine gittiğini ancak Polis Memuru Maşallah ile yüz yüze geldiğini, asıl konunun kendisi ile alakalı olmadığını, bank üzerinde oturan ve bali içtikleri bilinen şahıslarla alakalı olduğunu öğrendiğini, bir anlık kızgınlık ve kendine haksızlık edildiği gerekçesi ile söz konusu internet mesajını verdiğini, şu an için görevlilerle alakalı bir şikayetinin bulunmadığını, İnternet mesajının memurun kendisini darp ettiği yönünde olmasına rağmen her hangi bir doktora gitme gereği duymadığını ve doktor raporu almadığını beyan etmiştir. Hakkında araştırma yapılan Polis Memuru ………………….’ in alınan ifadesinde; …………….. de Polis Memuru olarak görev yaptığını, …/…/20... günü …… kod nolu …………….Amirliğine bağlı ekipte Polis Memuru ……………. ile birlikte …….. Mahallesi, …… Meydanı ve caddesi civarında görevli olduklarını, aynı gün saat: 02.00 sıralarında …….. Meydanında alenen alkol alan toplam 5 kişinin olduğunu ve bir birlerine bağırarak, çevreyi rahatsız edici şekilde konuştuklarını ve alkol aldıklarını gördüğünü, bu esnada Haber merkezinin de aynı konu üzerine anons yaptığını, bunun üzerine şahıslara müdahale etmek için meydana intikal ettiğini ve bu şahısları sözlü olarak men etmeye çalıştığı esnada …………Polis Merkezi Amirliği yönünden meydana doğru yani ……….. Caddesine doğru üç şahsın diğerleri gibi bağırarak geldiklerini gördüğünü, bu şahısları da çevreyi rahatsız etmemeleri konusunda uyardığını, ancak içlerinden bir tanesinin daha sonra isminin …………….. olduğunu öğrendiği şahsın “Ne olmuş da bize bağırma diyorsun, sıkı yönetim mi var, hem de ben bağırmadım, benim yanımdaki arkadaş bağırdı “ gibi agrasif tutum ve davranışlar sergilemeye başladığını, bu şahıstan ve yanındakilerden daha detaylı inceleme yapabilmek için kimliklerini istediğini, iki şahısın kimliklerini verdiği ancak ……………….. isimli şahıs “Ben kimliğimi vermem, benim amcam Dünya tekvando birincisi, Emniyette çok tanıdığı var” gibi bahaneler söyleyerek kimlik vermeyeceğini söylediğini, şahsın kimliğini göstermemesi üzerine tekrar ikaz ettiğini ancak şahsın agrasif konuşmalarına devam ettiğini, bunun üzerine gaz kullanarak şahsı ekip otosuna, merkeze götürmek için bindirdiğini, ekip otosunda iken şahısın kimliğini çıkararak gösterdiğini, şahsın verdiği kimliğin kendi şubesini telefonla arayarak GBT sorgulamasını yaptırdığını, her hangi bir suç kaydı olmaması ve şahsında özür dileyip sert konuşmalarından vazgeçmesinden dolayı şahsı ekip otosundan salıverdiğini, kendisini hiçbir suretle darp etmediğini, darp edecek olayın da olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini şahsı da polis merkezi amirliğine götürmediğini beyan etmiştir.

   

  ARAŞTIRMA KONUSU : Biber gazı sıkılarak darp edilme iddiası

   

  AYRI N T I L I   İ N C E L E M E

  ……………………’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü . adresine hitaben …./….2007 tarihli göndermiş olduğu internet mesajında; …/…../20... günü gecesi devriye görevini ifade eden polis memurunun kendilerini yanına çağırarak kimlik sorduğunu, kimlik çıkartırken de görevlinin biber gazı sıktığını, bununla yetinmeyip darp ettiğini, konu hakkında şikayetçi belirtir iddialarda bulunması üzerine tarafımdan araştırma yapılmıştır.
  Hakkında araştırma yapılan Polis Memuru ……………‘in …./……20... günü Hürriyet Mahallesi, İstiklal Meydanı ve Caddesi civarında ……. kod nolu ekipte görevli olduğu, aynı gün saat: 02.00 sıralarında İstiklal Meydanında alenen alkol alan toplam 5 kişinin olduğu ve çevreyi rahatsız ettikleri, bu nedenle men edilmesi yönünde haber merkezinin telsiz anonsu yapması üzerine olay yerine intikal ederek şahıslara müdahale ettiği, müdahale esnasında şikayetçi …………..’ ın da aynı istikamete doğru çevreyi rahatsız edici bir şekilde bağırarak olay yerine geldiği, Polis Memuru ………………………’ in de şikayetçi ………………….‘ yı yanına çağırarak kimliğini istediği, kimliğini “Ne olmuş da bize bağırma diyorsun, sıkı yönetim mi var, hem de ben bağırmadım, benim yanımdaki arkadaş bağırdı “ gibi agresif tutum ve davranışlarda bulunarak vermediği, gerekli yasal uyarıların yapılmasına rağmen şikayetçinin kimliğini vermek istemediği, bunun üzerine Polis Memuru …………………….. tarafından hafif bir şekilde gaz sıkılarak merkeze götürülmek üzere ekip otosuna bindirildiği, merkeze götürülüp hakkında işlem yapılacağını anlayan şikayetçinin de bu durum karşısında kimliğini görevli personele verdiği, gerekli GBT sorgulamasının yapılmasının ardından da aranmaması üzerine ve agresif tutum ve davranışlarına son vermesi nedeniyle ekip otosundan salıverildiği alınan ifadelerden anlaşıldığı, Şikayetçi ……….. ‘ nın araştırma ile ilgili tarafımdan alınan ifadesinde de , yapılan tespiti teyit eder nitelikte ifade vererek Polis Memuru …………………….’den şikayetçi olmadığını, Cumhuriyet Başsavcılığına her hangi bir müracaatının da bulunmadığını beyan ettiği görülmüş, alınan ifadeler ve dosya içeriği incelendiğinde ise şikayetçi …………….. ‘ nın şikayete konu e-mail’ in de Polis Memurunun kendisini darp ettiğini beyan etmesine rağmen ve bu tür olaylarda Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunarak doktor raporu alınacağını bilmesine rağmen bu doğrultuda hareket etmeyerek doktor raporu almayacağını beyan ettiği, bu beyanıyla da asılsız ve delillere dayandırılamayan şikayetlerde bulunarak görevli personel üzerinde olumsuz baskı kurmaya çalıştığı, bu tür şikayet dilekçelerinin işleme alınarak personel hakkında Disiplin Soruşturmasının başlatılması halinde, personelin görevlerini yerine getirip getirmeme arasında tereddütlerin oluşacağının aşikar olduğu anlaşıldığından;
  Hakkında araştırma yapılan Polis Memuru …………..‘in hakkında,

   

   

  S O N U Ç
   
  1- DİSİPLİN SORUŞTURMASINA : GEREK OLMADIĞI
  2- ADLİ YÖNDEN : GEREK OLMADIĞI
  3- İDARİ YÖNDEN : GEREK OLMADIĞI
  4- MALİ YÖNDEN :GEREK OLMADIĞI’ dan,
  iddianın suç soruşturmasında “İŞLEMDEN KALDIRILMASI “ gerektiği ,
  Görüş ve kanaati ile (2) nüsha düzenlenen iş bu ARAŞTIRMA RAPORU (…..) sıra ve (……) parça evraktan oluşan dizi pusulasına bağlı olarak sunulmuştur.
  Arz ederim. …./…./…..

   

      …………….
  4.Sınıf Emniyet Müdürü
  Araştırmacı

   

   

  D İ Z İ P U S U L A S I
  EVRAKIN

  SIRA
  NO

  PARÇA
  ADETİ

  TARİHİ

  SAYISI

  EVRAKIN ÖZÜ

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

  Toplam

   

  İş bu Dizi Pusulası ( 7 ) sıra ve toplam ( ) parça evraktan ibaret olup, Dosya Muhteviyatına uygun olarak düzenlenmiştir.
  Arz ederim. …/…/20...

   

           ………………
  4.Sınıf Emniyet Müdürü
            Araştırmacı

   

 • Disiplin Soruşturma Raporu Örneği

  DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

  SUÇUN SAYISI :20../

  SUÇUN CİNSİ :Bu sütunda; Soruşturma emrinde yer alan iddia ve ithamlara yer verilerek; suç teşkil etmeyenler için (…………iddiası) sübut bulan iddia ve ithamlar için disiplin suçunun ne olduğu yazıldıktan sonra E.Ö.D.T.’nün hangi maddesini ihlal ettiği, madde numarası yazılmak suretiyle belirtilecektir.(Rüşvet iddiası yazılıp neticede CTMO verilecekse; rüşvet iddiası yerine hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışta bulunmak suçu yazılması uygundur. Rüşvetle mücadelede c.savcısı, ctmo dada devreye giriyor)

  SUÇUN YERİ VE TARİHİ :Herhangi bir genellemeye gidilmeksizin, olay mahalli açıkça yazılacak, suç tarihi gün, ay ve yıl olarak belirlenip yazılacaktır. Birden fazla iddia ve itham varsa her birinin tarihi ayrı, ayrı belirlenip yazılacak, zincirleme suçlar için ise başlangıç ve bitiş tarihi gün, ay, yıl olarak açıkça yazılacaktır.

  DAVACI :Düzenlenecek soruşturma raporlarının bu kısmına K.H. dışında hiçbir kişi veya kurum yazılmayacak

  MÜŞTEKİ :(VARSA ) İddia ve ithamlarda bulunan şikayetçi, muhbir, mağdur veya davacı mevcut ise bu sütunda yer verilecek; Hiçbir tereddüde meydan verilmeyecek şekilde açık kimlik bilgileri yazılıp işyeri yerleşim yeri, adresi, telefon v.s. bilgileri yazılmak suretiyle açıklık getirilecektir.

  TANIK :(VARSA)Yönergede bildirilen esas ve usullere göre tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulanların açık kimlikleri tereddüde neden olunmayacak şekilde bu sütunda yer alacaktır.

  BİLGİ ALINAN :(VARSA ) Yönergenin 6 ncı maddesine uygun olarak bilgilerine başvurulanlar olursa bu sütun soruşturma raporunda yer alacak ve açık kimlik bilgileri buraya yazılacak. Aksi taktirde bu sütuna soruşturma raporunda yer verilmeyecektir.

  HAKKINDA DİS.SOR.YAPILAN :Bu sütunda soruşturma emri kapsamında bulunanlar ile haklarında sonradan soruşturma sırasında soruşturma emri alınan personelin açık kimlikleri, tebligat adresleri telefon numaraları dahil yazılacak, soruşturma kapsamında birden çok personel bulunması halinde suçun cinsi, suç yeri ve tarihindeki sıralamaya uygun şekilde sıralama ve sıra numarası verilmek suretiyle sütunlar arası irtibatlandırma yapılacaktır.

  SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ : Soruşturma konusu ve olaylar hakkındaki iddia ve ithamları açıkça ortaya koyacak, bilgi, belge, rapor, tanık beyanı ve diğer suçun aydınlatılmasına yönelik hususlar bu sütunda yer alacaktır.

  SORUŞTURMA EMRİ :Bu sütuna soruşturma emri, görev emri ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar soruşturma konusuyla ilgili gönderilecek olan öncesiyle birleştirilmeler ilişkin onay ve yazılar ile ek soruşturma onaylarına ek numaraları da belirtmek suretiyle yer verilecektir.

  KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU :(VARSA) Soruşturma emri kapsamında bulunan ancak, düzenlenen soruşturma raporunda yer verilmeyen, ayrıca düzenlenmesi kanun ve ilgili

  mevzuat gereği olan hususlar için herhangi bir kişi, kurum yetkililerinin bulunması hallerinde ve değişik kadro ve disiplin kurullarının söz konusu olduğu hallerde düzenlenecektir.

  SOR. BAŞLAMA TARİHİ :Soruşturma emrini alan soruşturmacıların fiilen göreve başladıkları işlem tarihi buraya yazılacaktır

  OLAY :Soruşturma emrine konu olaylar özet bilgi olarak kısa ve özlü ifadelerle açıkça yazılıp dosya hakkında kanaat ve sonuç ihtiva edecek bilgileri içerecek şekilde ifade edilmelidir.

   

  İFADE ÖZETLERİ
  A) MÜŞTEKİLER (Varsa) ;

  1- MÜŞTEKİ (Unvan - Adı ve Soyadı) Alınan İfadesinde Özetle (EK : .......) ;
  Soruşturma raporunda, olayın veya konunun müştekisi bulunduğu takdirde bu sütuna yer verilecek ve soruşturmaya ilişkin iddia ve ithamlara ilişkin açıklama beyanları çok kısa net ve anlaşılır şekilde özetlenerek yazılacak uzun uzun gereksiz açıklama ve beyanlara yer verilmeyecektir.

  B) T A N I K L A R ;

  1- TANIK (Unvan – Adı ve Soyadı) Alınan İfadesinde Özetle (EK : .......) ;
  Tanıklar soruşturmaya konu olan olayların aydınlatılmasındaki önem sıralamasına göre sıralamaya tabi tutularak, soruşturma konusu ve olayla ilgili açıklama ve beyanları somut olarak ortaya konulacak, gereksiz ve yersiz beyan ile açıklamalara yer verilmeksizin, olay ve konuyu delillendirecek veya aksini ispat edecek hususlar bu sütunda yer alacaktır.

  C) BİLGİ ALINANLAR (Varsa) ;

  1- BİLGİ ALINAN (Unvan - Adı ve Soyadı) Alınan İfadesinde Özetle (EK : .......) ;
  İlgili yönetmelik ve yönerge tarif edildiği şekilde bilgisine başvurulan olduğu takdirde bu sütun kullanılacak, aksi halde soruşturma raporunda bu kısma yer verilmeyecektir. Bu sütun soruşturma raporunda yer aldı ise, o takdirde tanıklar sütununda yapılan açıklamalarda olduğu gibi ifade özetlenecektir.

  D) HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILANLAR ;

  1- HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILAN (Unvan – Adı ve Soyadı) Alınan İfadesinde Özetle (EK : .....);
  Suçun cinsi sütununa paralellik arz edecek şekilde birden fazla personel bulunması halinde sıra numarası verilerek, olayın veya konunun açıklığa kavuşturulmasına ilişkin beyan ve açıklamaları müfettiş tarafından özetlenerek bu sütunda yer alacaktır. Kesinlikle müfettiş tarafından soruşturma sırasında alınan ifadeler ve sorulan sorular buraya aynen alınıp yazılmayacaktır. (Bilgisayardaki kes, yapıştır kolaylığı cihetine gidilmeyecektir )

  T A H L İ L
  Önceki sütunlarda yer verilen hususlara bu bölümde yer verilmeksizin aynı ifade özetleri bu sütuna taşınmadan soruşturma emrinde yer verilen konu ve olayların gerçekleşip-gerçekleşmediği yapılan soruşturma sonucunda dinlenen tanık beyanları, derlenen bilgi ve belgeler ile hakkında disiplin soruşturması yapılanın ifadesi ve gösterdiği deliller de dikkate alınarak iddia ve itham konularının sübut bulup-bulmadığı hususları özet olarak her hangi bir tereddüde meydan verilmeden açık, net ve kanıtlarıyla
  -GİRİŞ ( İddia)

  -GELİŞME ( Yapılan işlemler, elde edilen deliller ) ve

  -SONUÇ ( Disiplin Suçunun oluşup oluşmadığı) şeklinde açıklanıp, olayın detaylı tahlili yapılacak,
  gereksiz ve yersiz açıklamalardan kaçınılacaktır.

  SONUÇ VE KANAAT

  ADLİ YÖNDEN :
  a- Disiplin Soruşturması Yapılanlar hakkında; Savcılıktan soruşturma veya mahkemede yargılama devam ettiğinden yapılacak bir işlem olmadığına
  b- Disiplin soruşturması yapılanlar hakkında işlem C.Savcılığınca veya Mahkemece karar verildiğinden yapılacak bir işlem olmadığına
  c- Disiplin soruşturması yapılanlar hakkında işlemiş oldukları suçtan dolayı TCK ……….. maddesine göre yargılanması için yetkili C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ise bunun bildirilmesi
  d- Daha önce 4483 sayılı yasaya göre Ön İnceleme yapılarak rapor sunulmuş ise bu durumun belirtilmesi

  DİSİPLİN YÖNÜNDEN :
  a- Hakkında Soruşturma Yapılan Komiser Yardımcısı / Polis Memuru…………….. ‘in işlemiş olduğu “Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” suçu sübuta erdiğinden hakkında eylemine uyan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 6/B-5 Maddesi uyarınca “6 AY KISA SÜRELİ DURDURMA” cezası ile tecziye edilmesi
  şeklinde veya :
  “ İddia ve itham edilen hususlar gerçekleşmedi ise, aynı şekilde sonuç ve kanaat bölümde yukarıdaki açıklamalar yapıldıktan sonra Ceza Tayinine Mahal Olmadığı,”

  b- Haklarında soruşturma yapılan Komiser Yardımcısı / Polis Memuru …………….’ İn suçlandırılmış olduğu ” Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” suçu sübuta ermediğinden hakkında CEZA TAYİNİNE MAHAL OLMADIĞI,

  MALİ YÖNÜNDEN : (VARSA)
              Devlet malı araç,gereç,telsiz vs. eşyaların zarar görmesi benzeri konulu soruşturmalarda soruşturmanın mali yönü de belirtilmelidir. Ayrıca yukarıdaki TAHLİL kısmında bu konunun ayrıntılı şekilde gerekçelerinin açıklanması da gerekecektir.         

  İDARİ YÖNÜNDEN : (VARSA)
              Gerek olması halinde bu hususun da değerlendirilmesi ve tahlil kısmında belirtilmesi uygun olacaktır.

  Görüş ve kanaati ile ( ) nüsha düzenlenen iş bu soruşturma raporu ( ) sıra ve ( ) parça evraktan oluşan dizi pusulasına bağlanarak ilişikte sunulmuştur.
  Arz ederim. ……/…../……

   

  Adı Soyadı
  Rütbesi
  Soruşturmacı

   

   

  D İ Z İ P U S U L A S I
  EVRAKIN

  SIRA NO

  PARÇA
  ADETİ

  TARİHİ

  SAYISI

  EVRAKIN ÖZÜ

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

  Toplam

   

  İş bu Dizi Pusulası ( 7 ) sıra ve ( ) parça evraktan ibaret olup, Dosya Muhteviyatına uygun olarak düzenlenmiştir.
  Arz ederim. …/…/20...

   

  ………………
  Başkomiser
  Soruşturmacı

   

 • Ek Soruşturma Onay Üst Yazısı Open or Close

  ( SORUŞTURMA DEVAM EDERKEN YENİ SUÇ VE SUÇLU TESPİT EDİLDİĞİNDE)
  ( SORUŞTURMA İZNİ )

  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  Emniyet Müdürlüğü

  Sayı   : B.05.1.EGM.4.06.................. …/…/20...
  Konu : Ek Soruşturma Onayı.

  İLGİLİ VE GÖREVLİ MAKAMA
  (Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğüne)

  İlgi : ………….gün ve ……………..sayılı emir.

  İlgi emir gereğince tarafımdan yapılmakta olan ön inceleme /araştırma/ soruşturma esnasında;
  1- .............................................................(ortaya çıkarılan suç konusu ve çıkarılış şekilleri)

  2- ................................................................................................................................

  3- ................................................................................................................. yazılacak.

  Tespit edilmekle, bahis konusu fiilleri işlediği kanaatine varılan ……...................................……. hakkında/haklarında, soruşturma yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesini arz ederim.

   

  ……………….
  Başkomiser
  Soruşturmacı

   

 • Örnek - Ön İnceleme Raporu - Valilik Makamına Teslim Üst Yazısı ve Dizi PusulasıOpen or Close

  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  Emniyet Müdürlüğü

   

  Sayı   : B.05.1.EGM.4.06.(KENDİ BİRİM KODLARI YAZILACAK)20../....        ...../...../20..
  Konu : Ön İnceleme Raporu

  VALİLİK MAKAMINA
  (İl İdare Kurulu Müdürlüğü)

  İlgi :İl İdare Krl. Md.’nün 29.05.2006 tarih ve B054VLK4160600.2006/2-69-474 sayılı yazısı.
  İlgi sayılı yazı gereği, Emniyet Müdürlüğü …… Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memurları ……………………………  hakkında, 4483 sayılı kanunun 3/b maddesine göre tarafımdan tanzim edilen Ön İnceleme raporu ve tahkikat evrakları ilişikte sunulmuştur.
  Arz ederim.

   

  …………………
  Emniyet Amiri
  Ön İncelemeci

   

  E K İ :
  3 Adet Ön İnceleme Dosyası (…sayfa).

   

  ÖN İNCELEME RAPORU

  1-BAŞLANGIÇ :

  Valilik Makamının …/…/20… tarih ve 20…/….-…./… sayılı emirleri gereğince, Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığının …/…/20… tarih ve 20…/….. sayılı yazı ve ekleri ile …/…/20... tarihinde ……… girişinde görevli Polis Memurları hakkında görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin ilgililerin tespitiyle haklarında gerekli soruşturmanın yapılabilmesi için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin soruşturmasının ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 3/b maddesine göre tarafımdan yapılan Ön İncelemeye ait rapordur.

  2-MUHBİR VE MÜŞTEKİ :K.H.

  3-İDDİA :Görevi ihmal.

  4-SUÇU ÖĞRENME TARİHİ :…/…/20.. - ANKARA

  5-SUÇ TARİHİ VE YERİ :…/…/20.. - ANKARA

  6-HAK. İNCELEME YAPILANLAR :
        1-……….…..: …………… Büro Amirliğinde görevli …………… sicil sayılı Komiser.
        2-……………: …………….. Büro Amirliğinde görevli ………… sicil sayılı Polis Memuru.
        3-……………: …………….. Amirliğinde görevli …….. sicil sayılı Polis Memuru.
   
  7-İNCELEMENİN KONUSU :…/…/20… tarihinde Bursa …………………… meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili ………….. görevli Polis Memurları hakkında görevi kötüye kullandıklarına ilişkin ilgililerin tespit ile haklarında soruşturma yapılabilmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının …/…/20… tarih ve 20…/…. sayılı yazı ve ekleri ile Valilik Makamına bildirilmesi.

  8-İNCELEME NEDENİYLE

  İFADELERİNE BAŞVURULANLAR :
  HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILAN KOMİSER ……………….…….’İN İFADESİNDE ÖZETLE (Ek:…. ) ;
  ...................................................................................................................................................................
  HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILAN POLİS MEMURU ..................' IN İFADESİNDE ÖZETLE (Ek:...);
  ............................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................
  HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILAN POLİS MEMURU ..................' IN İFADESİNDE ÖZETLE (Ek:...);
  .....................................................................................................................................................

  9-TAHLİL VE İNCELEME :
  Cumhuriyet Başsavcılığının …/…/20… tarih ve 20…/…. Sayılı yazı ve ekleri ile …………………… önünde meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili …………. girişindeki görevlilerin tespit edilerek görevi kötüye kullanmak suçundan 4483 sayılı kanun gereğince 3. ve 6. Maddeleri gereğince inceleme yapılmasını talep etmesi üzerine Valilik Makamının …/…./20… tarih ve 20…-….-…/… sayılı  olurları ile Ön İncelemeci olarak görevlendirilmem üzerine tarafımdan yapılan Ön İncelemede;
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  10-SONUÇ :
  Yukarıda tahlil bölümünde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, ……… binası girişindeki görevliler Polis Memurları ……………, ………….., ile …… Büro Amiri Komiser …………… hakkında isnat edilen suçlamanın sübuta ermediği kanaati hasıl olduğundan, haklarında 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 3/b Maddesi gereğinceSORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ” gerektiği,
  Görüş ve kanaati ile (3) nüsha düzenlenen iş bu ÖN İNCELEME RAPORU (…) sıra ve (….) parça evraktan oluşan dizi pusulasına bağlı olarak sunulmuştur.
  Takdirlerinize arz ederim. …/../20…

   

  İmza
  Adı SOYADI
  Rütbesi
  Ön İncelemeci

   

  DİZİ PUSULASI

  S.N.

  P.ADETİ

  TARİHİ

  SAYISI

  EVRAKIN ÖZÜ

  1

  30

  …/…/20…

  20…/…

  Bursa Valiliğinin Görevlendirme yazısı ve ekleri.

  2

  1

  …/…/20…

  ---

  Katip Tensip Yemin Zaptı.

  3

  2

  ./…/20...

  ---

  Hak. Ön İnceleme Yap. Komiser ……………….. ’in ifadesi.

  4

  1

  …/…/20…

  ---

  Hak. Ön İnceleme Yap. Pol. Mem. ………………….... ’ün ifadesi.

  5

  1

  .../…/20…

  ---

  Hak. Ön İnceleme Yap. Pol. Mem. ……….…………’ın ifadesi.

  12

  1

  .../…/20…

  ---

  Yeminsiz Tanık ……………..’nun ifadesi.

  13

  1

  …/…/20…

  20…/…

  …………………… Müdürlüğünden Kamera Kayıtları talep yazısı.

  14

  1

  …/.../20…

  20…/….

  …………….. ……. Amirliğinden Belge isteme yazısı.

  15

  33

  …/…/20…

  20…/…

  …………. Müd.nün Belge gönderme yazısı ve ekleri.

  15

  71

   

  İş bu Dizi Pusulası (15) sıra ve (71 ) parça evraktan ibaret olup, Dosya Muhteviyatına uygun olarak düzenlenmiştir.
  Arz ederim. …/…/20…

  İmza
  Adı – SOYADI
  Rütbesi
  Ön İncelemeci

   

 • Soruşturmalarda Örnek İfade Tutanakları

  SORUŞTURMALARDA ÖRNEK İFADE TUTANAKLARI

   

   MUHBİR, MÜŞTEKİ, MAĞDUR ve DAVACI İFADE TUTANAĞI

   

  T.C.KİMLİK NO

  :

   

  Adı Ve Soyadı

  :

   

  Baba-Ana Adı

  :

   

  Doğum Yeri Ve Tarihi

  :

   

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

  :

   

  Medeni Hali

  :

   

  Mesleği ve Sicili

  :

   

  İş Adresi

  :

   

  İkamet Adresi

  :

   

  Telefon No

  :

   

  İfadenin Alındığı Yer Ve Tarih

  :

   

  Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………’ e, ifade vereceği konu tekrar kendisine hatırlatılıp anlatıldıktan sonra
  (Muhbir, Müşteki, Mağdur veya Davacı) sıfatıyla alınan ifadesinde:

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. Başkaca diyeceğim yoktur. İfademi okudum. Tam ve doğru olarak
  yazılmıştır dedi. Alınan ifadesini imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…./200… Saat: …. : …

   

   

  ………………..                     ……………….                                  ………………

           Başkomiser                           Polis Memuru                      Muhbir, Müşteki,
      Soruşturmacı                        Y.Katip                                    Mağdur, Davacı

   


   

  YEMİNLİ TANIK İFADE TUTANAĞI

   

  T.C.KİMLİK NO

  :

   

  Adı Ve Soyadı

  :

   

  Baba-Ana Adı

  :

   

  Doğum Yeri Ve Tarihi

  :

   

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

  :

   

  Medeni Hali

  :

   

  Mesleği ve Sicili

  :

   

  İş Adresi

  :

   

  İkamet Adresi

  :

   

  Telefon No

  :

   

  İfadenin Alındığı Yer Ve Tarih

  :

   

  Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………’ e, tanıklık yapacağı konu kendisine anlatıldı. Tanıklığa engel bir durumunun
  olmadığı anlaşıldı. CMK’ nun 54 üncü maddesine göre usulüne uygun olarak yemin ettirildikten sonra alınan ifadesinde:

  …………………………………………………………………………………………………………………

  Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. Başkaca diyeceğim yoktur. İfademi okudum. Tam ve doğru olarak
  yazılmıştır dedi. Alınan ifadesini imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…./200… Saat: …. : …

   

   

       ………………..                                      ……………….                                      ………………

  Başkomiser                                 Polis Memuru                                   Tanık
                                                                   Soruşturmacı                                    Y.Katip

   


    

  YEMİNSİZ TANIK İFADE TUTANAĞI

   

  T.C.KİMLİK NO

  :

   

  Adı Ve Soyadı

  :

   

  Baba-Ana Adı

  :

   

  Doğum Yeri Ve Tarihi

  :

   

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

  :

   

  Medeni Hali

  :

   

  Mesleği ve Sicili

  :

   

  İş Adresi

  :

   

  İkamet Adresi

  :

   

  Telefon No

  :

   

  İfadenin Alındığı Yer Ve Tarih

  :

   

  Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………’ e, tanıklık yapacağı konu kendisine anlatıldı. Tanıklığa engel bir
  durumunun olmadığı anlaşılması üzerine CMK’ nun 50 nci maddesine göre Yeminsiz olarak Tanık sıfatıyla alınan ifadesinde:

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. Başkaca diyeceğim yoktur. İfademi okudum. Tam ve doğru olarak
  yazılmıştır dedi. Alınan ifadesini imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…./200… Saat: …. : …

   

  ………………..                                 ……………….                                  ………………

  Başkomiser                                 Polis Memuru                                         Tanık
                                                                   Soruşturmacı                                    Y.Katip

   


   

  HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILAN
  İFADE TUTANAĞI

  ( CMK Md.147 )

  T.C.KİMLİK NO

  :

   

  Adı Ve Soyadı

  :

   

  Baba-Ana Adı

  :

   

  Doğum Yeri Ve Tarihi

  :

   

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

  :

   

  Medeni Hali

  :

   

  Mesleği ve Sicili

  :

   

  İş Adresi

  :

   

  İkamet Adresi

  :

   

  Telefon No

  :

   

  İfadenin Alındığı Yer Ve Tarih

  :

   

  İfade verene isnat edilen suç anlatılarak, müdafi tayin hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği,
  isterse müdafi ifade alınmasını geciktirmemek kaydı ile vekaletname aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı, isnat edilen
  suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulmak için somut delillerin toplanmasını
  talep edebileceği kendisine tekrar hatırlatılıp, açıklandı ve soruldu: ( Avukat talep ettiğini / etmediğini )

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. İfademi okudum. Tam ve doğru olarak yazılmıştır dedi ve ifadesini
  imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…./200… Saat: …. : …

   

  ………………..                               ……………….                                    ………………

  Başkomiser                               Polis Memuru                        Polis Memuru
                    Ön İncelemeci                                   Y.Katip                                 Hak.Ön İnceleme Yap.

   

  BİLGİ NOTU : İfade verenin tutanağı imzalamaması durumunda bunun nedenleri kendisinden sorulup, varsa tutanağa geçirilecektir.

   


   

  HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILAN
  İFADE TUTANAĞI

  (CMK-Md: 147)

   

  T.C.KİMLİK NO

  :

   

  Adı Ve Soyadı

  :

   

  Baba-Ana Adı

  :

   

  Doğum Yeri Ve Tarihi

  :

   

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

  :

   

  Medeni Hali

  :

   

  Mesleği ve Sicili

  :

   

  İş Adresi

  :

   

  İkamet Adresi

  :

   

  Telefon No

  :

   

  İfadenin Alındığı Yer Ve Tarih

  :

   

  İfade verene isnat edilen suç anlatılarak, müdafi tayin hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği,
  isterse müdafi ifade alınmasını geciktirmemek kaydı ile vekaletname aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı, isnat edilen
  suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulmak için somut delillerin toplanmasını
  talep edebileceği kendisine tekrar hatırlatılıp, açıklandı ve soruldu: ( Avukat talep ettiğini / etmediğini )

  CEVABEN :
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. İfademi okudum. Tam ve doğru olarak yazılmıştır dedi ve ifadesini
  imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…./200… Saat: ….

   

  ………………..                                 ……………….                                       ………………

  Başkomiser                                    Polis Memuru                                     Polis Memuru
               Soruşturmacı                                      Y.Katip                                          Hak. Soruşturma Yap.

   

  BİLGİ NOTU : İfade verenin tutanağı imzalamaması durumunda bunun nedenleri kendisinden sorulup, varsa tutanağa geçirilecektir.

   


   

  ( MÜŞTEKİ, SUÇTAN ZARAR GÖREN VE SUÇ İŞLEME ŞÜPHESİ ALTINDA BULUNMAYAN KİŞİLERİN DİNLENMELERİNDE TUTULAN TUTANAK)

  BİLGİ ALMA TUTANAĞI

   

  T.C.KİMLİK NO

  :

   

  Adı Ve Soyadı

  :

   

  Baba-Ana Adı

  :

   

  Doğum Yeri Ve Tarihi

  :

   

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

  :

   

  Medeni Hali

  :

   

  Mesleği ve Sicili

  :

   

  İş Adresi

  :

   

  İkamet Adresi

  :

   

  Telefon No

  :

   

  İfadenin Alındığı Yer Ve Tarih

  :

   


  OLAY : …/…/200… tarihinde ….. yerde meydana gelen olay anlatıldıktan sonra olaya ilişkin olarak bilgi, görgü ve
  duyumlarının anlatılması istendiğinde;

  Yukarıda açık kimliği yazılı, …………………’ e, bilgi vereceği konu tekrar kendisine hatırlatılıp anlatıldıktan sonra
  Bilgi Veren sıfatıyla alınan beyanında;

  ……………………………………………………………………………………

  Konuya ilişkin söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Beyanımı okudum. Tam ve doğru olarak yazılmıştır dedi ve
  beyanını imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…./200… Saat: …. : …

   

   

  ………………..                                       ……………….                              ………………

      Başkomiser                                    Polis Memuru                               Bilgi Veren
                                                                  Soruşturmacı                                  Y.Katip

   


   

  TEŞHİS TUTANAĞI

   

  Tarafımdan yürütülmekte olan bir soruşturma gereği, hakkında disiplin soruşturması yapılan ……..sicil sayılı ……….(rütbesi) …………….’ le (adı soyadı) ilgili, Tanık ……….’ ın şahsı gördüğünde tanıyabileceğini belirtmesi üzerine, ……………….. odasına ……..sicil sayılı …….(rütbesi) ……….(adı soyadı) , ……..sicil sayılı …….(rütbesi) ……….(adı soyadı) ve ……..sicil sayılı …….(rütbesi) ……….(adı soyadı) ile birlikte olaya karıştığı iddia edilen Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılan ……..sicil sayılı …….(rütbesi) ……….(adı soyadı) birlikte alındı. Tanık teşhis odasına girdiğinde teşhise katılan şahıslar içerisinde olaya karıştığı iddia edilen ……..sicil sayılı …….(rütbesi) ……….’ ı (adı soyadı) göstererek teşhis ettiğine dair iş bu Teşhis Tutanağı tarafımızdan tanzimle altı birlikte imza altına alınmıştır. …/…/200… Saat: … : …

   

  TEŞHİS ETTİREN               HAZURUN             TEŞHİS EDEN         TEŞHİS EDİLEN
  ......................                          ………….                    ………………                          ………………

  Başkomiser                             Polis Memuru             (Müşteki, tanık vb.)     Polis Memuru
  Soruşturmacı                          Y.Katip                                                             Hak.Disp.Sor.Yap.

 • İstinabeli İfade Tutanakları ve Üst YazıOpen or Close

  İSTİNABE TUTANAĞI ÜST YAZISI

   

  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ

  Emniyet Müdürlüğü

   

  SAYI : B.05.1.EGM.4.06.( KENDİ ŞUBE YAZIŞMA KODU YAZILACAK) …/…/20..
  KONU: İstinabe ile ifade alınması.
  ………………….MÜDÜRLÜĞÜNE

  Tarafımdan yürütülmekte olan bir araştırma ve soruşturma sebebiyle ilinizde görev yapan/adresinde bulunan ……...............……….’ in ekli İstinabe Tutanağına göre ifadesinin, görevlendireceğiniz personel tarafından aldırılarak aşağıdaki adresime gönderilmesini arz ederim.

   

     …………
   Başkomiser
  Soruşturmacı
  EKİ :
  İstinabe Tutanağı (… sayfa)

   

  ADRES :
  ………………
  Başkomiser 
  Ankara  Emniyet Müdürlüğü
  ……Şube Müdürlüğü

   

  İSTİNABELİ MÜŞTEKİ İFADE TUTANAĞI

  T.C. KİMLİK NUMARASI :
  ADI VE SOYADI :
  BABA VE ANA ADI :
  DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER :
  MEDENİ HALİ :
  SİCİLİ VE MESLEĞİ :
  EV ADRESİ :
  İŞYERİ ADRESİ :
  İFADENİN ALINDIĞI YER VE TARİH :

  …………………………..İddia yazılarak, konu ile ilgili Müdüriyet/Kaymakamlık/Valilik Makamının …/…./20… tarih ve 20…/…….. sayılı Soruşturmacı Onay emri ile Soruşturmacı olarak görevlendirildim.

  Bu sebeple, aşağıdaki soruları MÜŞTEKİ sıfatıyla ayrıntılı olarak cevaplandırınız? …/…../20….

   

            Adı soyadı
  Rütbesi
  Soruşturmacı / Araştırmacı / Ön İncelemeci

   

  SORULAR:.................

   

  CEVABEN:............

   

   

  İFADEYİ ALAN                             İFADEYİ YAZAN                                İFADE VEREN

   

  Adı soyadı                                       Adı Soyadı                                              Adı Soyadı
  Rütbesi                                            Rütbesi                                                    Müşteki
                                                           Yeminli Katip

   

                    HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI / ÖN İNCELEME YAPILAN
                                                İSTİNABELİ İFADE TUTANAĞI

  ( CMK – 147 )

  TC KİMLİK NUMARASI :
  ADI VE SOYADI :
  BABA-ANA ADI :
  DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
  NÜFUSA KYT.OLDUĞU YER :
  MEDENİ HALİ :
  SİCİLİ VE MESLEĞİ :
  İŞ ADRESİ :
  İKAMET ADRESİ :
  TELEFON :
  İFADENİN ALIND. YER VE TARİH :

              İfade verene isnat edilen suç anlatılarak, müdafi tayin hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, isterse müdafi ifade alınmasını geciktirmemek kaydı ile vekaletname aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı, isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulmak için somut delillerin toplanmasını talep edebileceği kendisine tekrar hatırlatılıp, açıklandı ve soruldu: ( Avukat istediğini / istemediğini )

  .../.../20.. günü saat: 16:00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi ile Heykel arasında giden belediye otobüsünde yolculuk yaparken ......... Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen ............... seri numaralı Polis Kokardının çalındığını bildirdiğinden, konu ile ilgili Müdüriyet Makamının .../.../20.. tarih ve 20.../... sayılı Soruşturma Onay emri ile Soruşturmacı olarak görevlendirildim.

  Bu sebeple, aşağıdaki soruları Hakkında Soruşturma / Ön İnceleme Yapılan sıfatıyla ayrıntılı olarak cevaplandırınız.

   

  Adı Soyadı
  Rütbesi
  Soruşturmacı /Ön İncelemeci

  SORU -1:..............................................
  Yukarıda açık kimliği yazılı ....................’ a CMK’ un 147. maddesi hatırlatılarak alınan ifadesinde;

  CEVAP -1: ................................
  Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. İfademi okudum. Tam ve doğru yazılmıştır dedi ve ifadesini imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…/20…

   

  İFADEYİ ALAN                   İFADEYİ YAZAN               İFADE VEREN
  Adı soyadı                              Adı Soyadı                            Adı Soyadı
  Rütbesi                                   Rütbesi                                  Rütbesi
                                                  Yeminli Katip                       Hak.Dis.Sor. / Ön İnceleme Yap.

   

  İSTİNABELİ YEMİNLİ TANIK İFADE TUTANAĞI

  T.C. KİMLİK NUMARASI :
  ADI VE SOYADI :
  BABA VE ANA ADI :
  DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER :
  MEDENİ HALİ :
  SİCİLİ VE MESLEĞİ :
  EV ADRESİ :
  İŞYERİ ADRESİ :
  İFADENİN ALINDIĞI YER VE TARİH :

  …/…/20… tarihinde ….. yerde meydana gelen olayla ilgili olarak Bursa Müdüriyet Makamının …/…/20… gün ve 20…/…. sayılı Disiplin Soruşturma Onay emri ile Soruşturmacı olarak görevlendirildim.

  Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………’ e, tanıklık yapacağı konu kendisine anlatıldı. Tanıklığa engel bir durumunun olmadığı anlaşıldı. CMK’ nun 54 üncü maddesine göre usulüne uygun olarak yemin ettirildikten sonra alınan ifadesinde:

  …………..
  Başkomiser
  Soruşturmacı

  SORULAR:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  CEVABEN:…………………………………………………………………………………………………………………….

  Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. Başkaca diyeceğim yoktur. İfademi okudum. Tam ve doğru olarak yazılmıştır dedi. Alınan ifadesini imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…./20… Saat: …. : …

   

  Adı Soyadı                                                   Adı Soyadı                             Adı Soyadı
  Rütbesi                                                        Rütbesi                                    Rütbesi
  Unvan                                                          İfadeyi Yazan                         Tanık
  İfadeyi Alan

   

  İSTİNABELİ YEMİNSİZ TANIK İFADE TUTANAĞI

  T.C. KİMLİK NUMARASI :
  ADI VE SOYADI :
  BABA VE ANA ADI :
  DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER :
  MEDENİ HALİ :
  SİCİLİ VE MESLEĞİ :
  EV ADRESİ :
  İŞYERİ ADRESİ :
  İFADENİN ALINDIĞI YER VE TARİH :

  …/…/20… tarihinde ….. yerde meydana gelen olayla ilgili olarak Bursa Müdüriyet Makamının …/…/20… gün ve 20…/…. sayılı Disiplin Soruşturma Onay emri ile Soruşturmacı olarak görevlendirildim.

  Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………’ e, tanıklık yapacağı konu kendisine anlatıldı. Tanıklığa engel bir durumunun olmadığı anlaşıldı. CMK’ nun 50 inci maddesine göre yeminsiz olarak tanık sıfatıyla alınan ifadesinde:

   

  …………..
  Başkomiser
  Soruşturmacı

  SORULAR:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  CEVABEN:…………………………………………………………………………………………………………………….

  Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. Başkaca diyeceğim yoktur. İfademi okudum. Tam ve doğru olarak yazılmıştır dedi. Alınan ifadesini imzası ile onayladı ve onaylandı. …./…./20… Saat: …. : …

   

  Adı Soyadı                                   Adı Soyadı                                     Adı Soyadı
  Rütbesi                                        Rütbesi                                          Rütbesi
  Unvan                                          İfadeyi Yazan                                Tanık
  İfadeyi Alan

 • Katip Tensip ve Yemin ZaptıOpen or Close

  KATİP TENSİP VE YEMİN ZAPTI

  Valilik Makamının …………. gün ve …………. sayılı Ön İnceleme emirleri gereğince yapılacak Ön İnceleme Raporunda yeminli katip olarak uygun görülen ……… sicil sayılı Polis Memuru ……………….’ e “Yazım işlerinde söylenenleri hiçbir şey katmadan ve çıkarmadan olduğu gibi yazacağı, tahkikatın seyri ile ilgili hiçbir bilgi aktarmayacağı” hususunda usulen yemini verdirilerek kendisinin Yeminli Zabıt Katibi olarak tensip edildiğine dair iş bu tutanak tanzimle altı birlikte imzalanmıştır. …/…/20..

   

  TENSİP EDEN VE                                                               TENSİP EDİLEN VE
  YEMİN VERDİREN                                                            YEMİN VEREN
  ………………….                                                                     …………………
  Başkomiser                                                                             Polis Memuru
  Ön İncelemeci                                                                        Yeminli Katip

   

   

  KATİP TENSİP VE YEMİN ZAPTI

   

  Müdüriyet Makamının ...../..../20.... tarih ve B.05.1.EGM.4.16-10835-(32389)20.../...... sayılı Araştırma/Soruşturma emri gereğince yapılacak tahkikata yeminli katip olarak uygun görülen ............ sicil sayılı Polis Memuru ...............’ a “Yazım işlerinde söylenenleri hiçbir şey katmadan ve çıkarmadan olduğu gibi yazacağı, tahkikatın seyri ile ilgili hiçbir kimseye hiçbir bilgi aktarmayacağı” hususunda usulen yemini verdirilerek kendisinin yeminli zabıt katibi olarak tensip edildiğine dair iş bu tutanak tanzimle altı birlikte imzalanmıştır. .../..../20...

   

  TENSİP EDEN VE                                                                               TENSİP EDİLEN VE
  YEMİN VERDİREN                                                                YEMİN VEREN
  ............................                                                                          .................................
  4. Sınıf Emniyet Müdürü                                                            Polis Memuru
  Araştırmacı / Soruşturmacı                                                       Yeminli Katip

   

 • İfadeye Çağırma İçin Tebliğ ve Tebellüğ Open or Close

  TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGESİ 

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 130. maddesinde “Devlet Memurları Hakkında Savunması alınmadan Disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır” hükmü bulunduğundan, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde………………………..ifademi vereceğim, vermediğim takdirde savunma hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımın tarafıma tebliğ edildiğini imzam ile tebellüğ ederim.

  İş bu tebliğ ve tebellüğ tutanağı tarafından imza edilerek birlikte imza altına alındı. …./…./20… günü saat:

   

   

  TEBLİĞ EDEN                                           HAZURUN                           TEBELLÜĞ EDEN

   

 • İlçeler İçin Disiplin Soruşturma Onayı

  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  Emniyet Müdürlüğü
  Sayı    : B.05.1.EGM.4.06.( Kendi ilçe yazışma kodu yazılacak)                             …/…/20...
  Konu : Disiplin Soruşturma Onayı

  …………………
  Başkomiser
  Soruşturmacı

   

  Müdürlüğümüz , ……….. Polis Merkezi Amirliğinde görevli ………… sicil numaralı Polis Memuru …………… ……………..’ in …/…/20... günü saat: 09.00 itibari ile yapılan kontrol esnasında sol kol armasında bulunması gereken sicil numarasının bulunmadığının tespit edilen Komiser……...………..’ nın tanzim etmiş olduğu rapordan anlaşıldığından; Konuyu araştırmak veya soruşturmak üzere soruşturmacı olarak görevlendirildiniz.

  Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğüne göre gerekli araştırma veya soruşturmanın makûl olan en kısa sürede ve ikaza mahal bırakmaksızın tamamlanarak sonucunda tanzim edilecek Araştırma raporu veya Disiplin Soruşturma Raporunun İlçe Emniyet Müdürlüğüne iadesini rica ederim.

   

  İlçe Emniyet Müdürü
  4.Sınıf Emniyet Müdürü

   

  E K İ :
  1- Bir adet dilekçe

   

  ......./.../20.. : Br.Mem. : ………….
  ....../.../20.. : Br.A. : ………….

   

 • Resen Ceza Üst Yazı ÖrneğiOpen or Close

  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  Emniyet Müdürlüğü

  Sayı    : B.05.1.EGM.4.06.10835-32392-20..../....                                                   …/...../20...
  Konu : Res’en Cezalandırma
  ...............................

  ................. sicil sayılı
  Polis Memuru

  İlgi : .../.../20.. tarih ve B.05.1.EGM.4.06.10835.20..../..... sayılı soruşturma onay yazısı.

  İlgi sayılı onay yazısı ile görevlendirilen soruşturmacı tarafından yapılan disiplin soruşturması neticesinde; .../.../20.. günü saat:16.00’ da ilimiz Atatürk Stadyumunda oynanan Bursaspor-Gaziantepspor futbol müsabakasında 1 No’ lu Hazır Kuvvet görevlisi olarak görevlendirildiğiniz, saat: 13.00’ da görev almanız gerekirken görevinize saat:13.50 sıralarında geç geldiğiniz ve sakal tıraşı olmadığınız disiplin soruşturma raporundan anlaşılmıştır.
  Konu ile ilgili alınan ifadenizde; ........................................ .............................................. ...................................................... .......................................... ......................... ................... beyan ettiğiniz görülmektedir.
  Bu itibarla; arma almak üzere acemlerde bulunan Polis kantinine gittiğinizden görevinize gecikmeli ve sakal tıraşı olmadan gitmenizle ilgili ileri sürmüş olduğunuz mazeretinizin inandırıcı ve ikna edici olmadığı, görevine geç kalacağınız hususunda görevli olduğunuz 1 Nolu Hazır Kuvvetten sorumlu amire bilgi vermeniz gerekirken böyle davranmayarak konuyla ilgili herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmayan Polis Memuru ..............................’ a bilgi verdiğinizden "İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saatte kadar görevine gelmemek" suçunu,resmi elbiseli sakal tıraşı olmadan görevinize gelmenizle de“Zorunlu bir neden olmaksızın günlük sakal tıraşı olmamak” suçunu işlediğiniz anlaşılmıştır.
  Üzerinize isnat edilen her iki disiplin suçunu da aynı anda işlediğiniz tespit edildiğinden ve “ Aynı kusurlu fiil veya halden dolayı, aynı şahsa birden fazla disiplin cezası verilemez, cezalardan en ağır olanı ile yetinilir” hükmünün de bulunması dikkate alındığında; üzerinize isnat edilen suçlardan İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saatte kadar görevine gelmemek" maddesinden yükümlü olduğunuzdan, 3201 Sayılı Kanunun Ek-9 Maddesince tanınan yetki çerçevesinde ve Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 5/A-9 Maddesi uyarınca “3 GÜNLÜĞE KADAR AYLIK KESİMİ" cezası ile tecziyeniz gerekmektedir.
  Geçmiş hizmetlerinizin olumlu, ancak daha önce cezanız bulunduğundan hakkınızda aynı tüzüğün 15. Maddesinin tatbiki ile bir alt cezaya gerek olmadığından, resen “3 GÜNLÜĞE KADAR AYLIK KESİMİ" cezası ile tecziye edilmeniz gerekmekle; resen “…………………..……………….............……………cezası ile tecziye edildiniz.
  Bu karara itirazınızın bulunması halinde; kararın tebliğinden itibaren (7) yedi gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz, 60 gün içerisinde idari yargıya başvurma yolu açık olduğunu bilgilerinize rica ederim.

   

  .....................
  İl Emniyet Müdürü
  1.Sınıf Emniyet Müdürü

 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • İçişleri Bakanlığı
 • KGYS