Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Eğitim - Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
   
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI - GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne 190’ı erkek, 10’u bayan olmak üzere toplam 200 öğrenci sınavla alınacaktır.

  1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
  2. Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
  3. Genel lise ve dengi okul mezunu olmak,
  4. Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1990 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.
  5. Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
  6. Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
  7. Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
  8. Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,
  9. Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2011 LYS sınavından (TM-1, TM-2, TM-3, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2) puan türünden (375) ham puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise yine aynı puan türlerinin herhangi birinden (180) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak,
  10. Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,
  11. Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
  12. Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
  13. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

   a) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
   b) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
   c) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

  14. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  15. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
 
  1. Dilekçe
  2. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  3. Diploma veya btirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere kurumca onaylı örneği
  4. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
  5. Nüfus kayıt ve ikametgah bilgilerine dair yazılı beyanı,
  6. Herhangi bir siyası partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı beyanı,
  7. Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi 80000016 nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Dekontta açıklama olarak başvuru sahibinin adının ve TC kimlik numarasının yazılması zorunludur, Örn; ************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adına Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınav ücreti”)
  8. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen şehitlik veya vazife malullük belgesi.
 

Yukarıda belirlenen şartları taşıyan adaylar, 27 Temmuz - 2 Ağustos 2011 tarihleri arasında internet üzerinden www.pa.edu.tr veya www.egm.gov.tr adreslerinden ön başvurularını yapacaklardır.

Ön başvuru süresinin dolmasından sonra, fakülteye şahsen başvuru ve sınavlara katılabilmek için ön başvuru yapan adaylar arasından Dekanlık tarafından yeni bir taban puan belirlenerek ilan edilecektir. Belirlenecek olan bu taban puanın üzerinde alan adaylara, şahsen başvurularının alınması ve mülakat sınavı için 08- 13 Ağustos 2011 tarihleri arasında internet üzerinden randevu verilecektir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde şahsen başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. Ön başvuruda bulunmayan adaylar ile ön başvuruda bulunmuş olup, Dekanlık tarafından daha sonra belirlenecek olan şahsen başvuru taban puanının altında alan adaylar sınavlara alınmayacaklardır.

Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, 15-17 Ağustos 2011 tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavlarına; fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar ise 19 Ağustos 2011 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan yazılı sınava katılacaklardır. Şahsen başvurular ile tüm sınavlar Polis Akademisi Gölbaşı kampüsü'nde yapılacak olup sınav sonuçları adayların sınava girdiği günün akşamı saat 20:00'den sonra www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

 
l-MÜLAKAT SINAVI:
Mülakat sınavı aşağıda öngörülen esaslara göre yapılır:
a) Öncelikle adaylar 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 25. maddesine göre değerlendirilir.
Bu aşamada, kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu uzman üyelerin görüşleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer.

b) İkinci aşamada adaylara, sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

c) Yapılan değerlendirmeler sonucu, adaylar hakkında kurul tarafından; "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verilir.

d) Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden mülakat komisyonuna girmek için başvuruda bulunamazlar.

2-FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Fiziki Yeterlilik Sınavları, erkek ve bayan adaylar farklı kurallara göre değerlendirilecek şekilde uygulamalı olarak yapılır. Aşağıda belirtilen koşullara göre yapılacak Fiziki Yeterlilik Sınavlarında, adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 uan almak zorunludur.

3-YAZILI SINAV:
a) Yazılı sınav, test olarak yeterlilik ve yarışma sınavı şeklinde yapılır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli toplam 100 soru sorulur.

SÖZEL BÖLÜM

SAYISAL BÖLÜM

Yabancı Dil

15

Matematik

31

Türkçe

30

Kimya

3

Coğrafya

4

Fizik

3

Genel Tarih

3

Biyoloji

3

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

5

 

 

Genel Kültür

3

 

 

Toplam

60

Toplam

40

• Yabancı dil soruları İngilizce. Almanca ve Fransızca olmak üzere üç ayrı grupta sorulur.

b)Yazılı sınav sonucunda alınacak öğrenci sayısına göre, en yüksek puandan başlanılmak üzere belirlenen asil erkek ve asil bayan öğrenci sayısı kadar yine kendi aralarında oranları nispetinde en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı yedek aday sayısı belirlenir.

c) Başarı sıralama puanlarında eşitlik olması halinde sırasıyla; fiziki yeterlilik sınavında alınan puanının yüksekliği, sözel puanın yüksekliği, sayısal puanın yüksekliği, yabancı dil puanın yüksekliği, matematik puanın yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir.

 

Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne alınacak öğrenci adaylarında aşağıda belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki ( A ) dilimi sağlık şartları aranır. Aday öğrencilere sağlık kurulu raporları fakültenin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

( A ) DİLİMİ SAĞLIK ŞARTLARI 

I- Dahili ve Harici Hastalıklar
1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
Ancak;

 • Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
 • Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),
 • Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
 • Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
 • Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,
 • Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,
 • Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
 • Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları
  öğrenciliğe engel değildir.
  2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
  3) Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
  4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir. 
  5) Öğrenci adaylarının boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.
  6) Öğrenci adaylarının herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olacaktır. 

  II- Solunum Sistemi Hastalıkları
  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. 
  Ayrıca:
  1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
  2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar,
  öğrenciliğe kabul edilir.

  III- Kulak, Burun, Boğaz, Ağız ve Diş Hastalıkları
  Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
  Ancak:
  1) Eşkal belirleyici olmak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir. 
  2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.
  3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.
  4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
  5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları
  öğrenciliğe kabul edilir.

  IV- Göz Hastalıkları
  Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez. 1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
  2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
  3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.
  4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
  5) Refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

  V- Ürogenital Sistem ve Kadın Hastalıkları
  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.
  Ayrıca:
  1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,
  2) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
  3) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
  4) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar
  öğrenciliğe kabul edilirler.

  VI- Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
  Ancak;
  1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez)
  2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.(Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez)
  3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir. 

  VII- Sinir Sistemi Hastalıkları
  Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.

  VIII- Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
  (Hastaneler; bu bölümde ifade edilmemiş teşhislerde hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak uygun olan sağlık dilimi için karar verir.)
  Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir. 

  IX- Cilt Hastalıkları
  Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.
  Ancak;
  1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
  2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
  3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi
  olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

  X- Onkoloji
  Tam ve sağlam olacaktır.
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • KGYS