Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
HURDA MALZEME MÜBADELE İLANI
Türü
Miktar
Tarih
18.12.2018
Yer
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Şehit Erkan ATAMAN toplantı salonu Konya Yolu Üzeri İskitlerYenimahalle/ANKARA
Açıklamalar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü tamamlamış heke ayrılan ikinci kısımdaki 103 (yüzüç) adet muhtelif model ve markadaki araçlar “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal Ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek Ve Hurda Durum Ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair 4645 Sayılı Kanuna bağlı olarak, 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38’inci maddesi kapsamında mübadele ihalesi yapılacaktır. Mübadeleye İlişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Mübadeleye Kayıt Numarası                      :2018/125

 

             1- İdarenin adresi                                       : Ankara Emniyet Müdürlüğü Konya Yolu

  Üzeri 06330 İskitler -Y.Mahalle/ANKARA

Tel No                                                           : 0(312) 303 64 46

Faks No                                                        : 0(312) 384 08 51

Elektronik Posta Adresi (Varsa)                : www. ankara . pol.tr.’dir.

2- Mübadelenin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Gazi Mah Konya Yolu Üzeri Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati

c)  Mübadele usulü

 

d) Mübadele ile doğudan ilgilenen kişi

:

:

 

:

18/12/2018 saat:14:30

İlk Teklifler Kapalı Zarf ve Açık Artırım Usulü ile komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

Gürel BAYBAŞ, Tamer ERDOĞDU


3-Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

:

 

Ekonomik Ömrünü tamamlamış Ek-1’de yer alan değişik Cins ve Modeldeki 42 Adet Binek Oto, 47 Adet Kamyonet, 1 Adet K. Otobüs, 9 Adet Motosiklet, 2 Adet Minibüs ile 2 adet Kamyondan (Çekici) oluşmakta olup, şartnamenin ekinde teknik özellikleri belirtilmiştir.

Şartnameyi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Biriminde ücretsiz görebilirler.

4-Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri:

- Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;

1-) 14 (ondört) adet 2018 Model Peugeot Partner Tepee Active kamyonet 1.6. Blue HDI 100 hp beyaz renk ve arka çift açılır kapı ile standart avadanlıkları ile birlikte teslim edilecektir.

2-) 38 (otuzsekiz) adet Cobra Marka Kağıt İmha Makinesi +1SS4 model, cd kesme özelliği olacak, 39X30X59 cm ebatlarında olacaktır

 

Alınacak malzemelerin hepsi sıfır, ambalajlı olanlar ise orijinal ambalajında verilecek, en az 2 yıl garantili olacaktır. Alınacak malzemeler de herhangi bir kampanya bulunması durumunda idare kampanyadan direk olarak yararlanacaktır.

 

Pey artırımı olarak;  Pey artırımı olarak (4) dört’er adet pey artırımı olarak yine aynı özelliklere sahip Kağıt İmha Makinesi istenecek, pey artırımı 38 (otuzsekiz) kağıt imha makinesi üzerine olacaktır. Pey artırımı (48) adet olduğunda yine aynı özelliklere sahip (1) adet kamyonet tipi Peugeot Partner Tepee marka taşıt istenecek olup, 4’ün katından kalan kağıt kıyma makinesi idareye teslim edilecektir. (38+12=50 Kağıt kıyma makinesinden kalan iki tane kağıt kıyma makinesi alınacaktır.)

 

5- Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri

42 Adet Binek Oto, 47 Adet Kamyonet, 1 Adet K. Otobüs, 9 Adet Motosiklet, 2 Adet Minibüs ile 2 adet Kamyondan (Çekici) oluşmakta olup, şartnamenin ekinde teknik özellikleri belirtilmiştir.

 

6-Tahmin edilen bedel

Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini bedeli  1.252.000,00- TL (birmilyonikiyüzelliikibinTürkLirası), idaremize teslim edilecek malın tahmini bedeli 1.252.737,93-TL BirmilyonikiyüzelliikibinyediyüzotuzyediTLatmışüçKrş) olarak belirlenmiştir

 

 

7-Geçici teminat

Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 18/05/2019 olacaktır.

 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Birimine adresine elden teslim edilecek ve zarfların alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır.

 

9-Taşınır malların yerinde görülmesi

Mübadele konusu verilecek 2 nolu araçlar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00-16:30 saatleri arasında  arasın da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliği Sahası , Bağdat Caddesi No:120 Ostim /ANKARA adresinde görülebilir.

 

10-Mübadeleye katılabilme şartları

Mübadeleye katılabilme şartları

MADDE 7-  Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Şartname Ekindeki Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı, Geçici Teminat Mektubu dışında geçici teminat verecekler Ankara İli Saymanlık ve Muhasebe Müdürlüklerinin veznesine yatırıldığını gösteren alındı makbuzları,

c) Mübadele tarihinden önce ki altı aylık süre içerisinde alınmış Tebligat adresini gösterir belgeyi,

d) 1-Gerçek Kişiler Kimliklerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi(nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)ibraz edeceklerdir.

      2- Tüzel Kişiler, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sunacaklardır.(2018 yılına ait)

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

    1- Tüzel kişi olması halinde  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini

f) Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı belgesi,(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair.)

g) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

h-) İş ortaklığı girilmesi durumunda, şartname ekinde yer alan formu sunmaları zorunludur.

 

11- Mübadele dokümanı (Şartnameler) idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-TL (ElliTürk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, yatırıldığına dair makbuzun; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, İhale Masasına ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.

 

12-Sözleşmesinin imzalanması

Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur:

12.1. İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken açık artırım sonucunda en son geçerli teklif üzerinden hesaplanacak tahmini bedel üzerinden her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

12.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

12-3 Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez.

 

13-Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

 

14-Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez.

 

15-İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 ​

​​​​​
​​​
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS